Základní hodnoty

Zejména v neustále komplexnějším globálním prostředí je ve firemní kultuře zásadní zakotvení společných hodnot, které jsou klíčem k obchodnímu úspěchu. Jasné firemní hodnoty TechnoPac Austria mají dlouhou tradici.
Aktuální firemní hodnoty TechnoPac Austria sestavili všichni zaměstnanci společně.
Z tohoto souboru hodnot vzešly čtyři nosné myšlenky, které definují a formují kulturu i způsob práce TechnoPacu a určují jeho externí profil.
 

Naši zaměstnanci

Naši zaměstnanci a kolegové jsou naším nejhodnotnějším jměním. Utvářeli naši minulost, vedou naši současnost a jsou zodpovědní za naši budoucnost.

Jednání

Těžištěm jednání všech zaměstnanců je úsilí pro dosažení úspěchu každého zákazníka. Víme, že trvale budeme úspěšní jen pokud vybudujeme silné vztahy se zákazníky a svou celosvětovou zkušeností budeme pro naše zákazníky dlouhodobě přínosem.

Klíč k úspěchu

Klíčem k úspěchu jsou nápady a inovace, které něco znamenají – pro naši společnost i pro náš svět. To vyžaduje, aby naši zaměstnanci mysleli dopředu, podporovali nápady a inovace a byli otevření postupovat i zcela novými způsoby. Jen tak dokážeme dostát námi požadovanému špičkovému výkonu – technologicky, obchodně a v oblasti společenské odpovědnosti.

Naše úsilí pro dosahování úspěchu

Při našem úsilí dosahovat úspěch klademe velký důraz na důvěru, transparentnost a osobní zodpovědnost ve všech vztazích. Upřímnost, spolehlivost, integrita a profesionalita určují jednání všech zaměstnanců – interně ve společnosti stejně jako ve vztazích se zákazníky nebo partnery.

 

 

Patříme k síti ‘Unternehmen für Familien‘ (‘Společnost pro rodiny‘) a řídíme se jejími základními vizemi.

"Unternehmen für Familien‘ vznikla na podnět rakouského spolkového ministerstva pro rodinu a mládež."
www.unternehmen-fuer-familien.at

 

uf - Unternehmen für Familien | Eine Initiative des Bundesministeriums für Familien und JugendÚspěšné a dobře fungující rodiny jsou základním stavebním kamenem našeho budoucího hospodářství. Jsme jako firma zavázáni, pro každého zaměstnance vytvořit pracovní místo, na kterém je možné zvládnout zdravý rodinný život včetně odpovídající péče o děti. K tomu náleží pružná pracovní doba, vstřícný lidský přístup v krizových situacích v rodině, finanční hodnocení odpovídající výkonu, naslouchání při případných problémech a připravenost připustit kritiku a možné změny.

 

‘Family-friendly‘ koncept

‘Family-friendlly‘ koncept je součástí naší vize. Vnímáme jako náš úkol, v rámci naší zodpovědnosti vytvářet povědomí a akceptování vyváženosti pracovního a soukromého života. Jsme si vědomi, že jako zástupci firmy a občanské komunity hrajeme klíčovou roli při vytváření rovnováhy pracovního a soukromého života a naším úsilím chceme přispívat ke zdravému rodinnému životu naší společnosti.

 

Vyváženost rodinného a pracovního života7

Jsme k dispozici pro podporu vyváženosti rodinného a pracovního života. Z úsilí o větší podporu rodinného života profitují rodiny stejmě jako firmy a společnost. Vyváženost rodinného a soukromého života musí být brána jako samozřejmost. ‘Family-friendly‘ koncept vyžaduje správný mix opatření, ke kterým patří péče o děti, podpora všedního rodinného dne a možnosti odpovídajícího vyžití ve svém volném čase.

 

Partnerství

Naší zásadou je partnerství: podle našeho názoru partnerské rozdělení pracovních a rodinných povinností je základem pro úspěšné vztahy a rovnoprávnost příležitostí pro muže a ženy. Abychom mohli cíleně reagovat na potřeby našich zaměstnanců a spoluobčanů, chceme společně s nimi partnersky vyvíjet opatření pro podporu rodiny.

 

Motivace a inspirace

Jako partner sítě ‘Unternehmen für Familien‘ musíme být vzorem pro ostatní. Dobrými příklady předcházíme ostatní a jsme podnětem pro jiné firmy a občanské společnosti, vytvářet opatření zaměřená na podporu rodiny. V našich partnerských prezentacích průběžně nabízíme aktuální informace, nové nápady a projekty pro stále zřetelnější vývoj v tomto směru v naší oblasti zodpovědnosti.

 

Vytváření sítě

Podporujeme ‘Family-friendly‘ koncept vlastním aktivním zapojením v síti ‘Unternehmen für Familien‘, výměnou zkušeností a znalostí s partnery i veřejností a jsme k dispozici pro případnou spolupráci v této oblasti.